Posts Tagged ‘Celfyddydau’

h1

Gweinidog yng Ngwyl Agor Drysau / Minister attends Opening Doors

3 April 2014

Diwrnod tri Gwyl Agor Drysau bron ar ben a chafwyd gwledd o berfformiadau o Ffrainc, Iwerddon, Yr Alban, Yr Eidal, Awstralia a Chymru. Ymhlith y gynulleidfa o 22 o wledydd roedd Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn bod John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi ymweld a’r Wyl heddiw.

Cychwynnodd ei ymweliad wrth fynychu perfformiad pwerus iawn o King Hit gan Zeal Theatre Awstralia, un o gwmniau perfformio mwyaf blaenllaw y byd ym maes theatr i bobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Penweddig Aberystwyth. Yn dilyn y perfformiad teithiodd y Gweinidog i Ganolfan Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth ble bu’n annerch y tramorwyr, y cwmniau perfformio a nifer o wahoddedigion.

Yn ystod ei gyflwyniad bu’n pwysleisio pwysigrwydd theatr a chelfyddydau perfformio gan nodi pwysigrwydd parhau i berfformio mewn ysgolion er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru yn cael pob cyfle posibl i brofi’r celfyddydau.

 

Image

Day 3 of Opening Doors is almost complete and today, children, young people our international friends enjoyed performances by companies from France, Ireland, Scotland, Italy, Australia and Wales. Amongst the audience from 22 countries, Cwmni Theatr Arad Goch was extremely pleased that Mr John Griffiths, our Minister for Culture and Sport attended the event in Aberystwyth today.

The first stop was Ysgol Uwchradd Penweddig where he sat amongst the young audience to enjoy a powerful performance of King Hit by Australia’s Zeal Theatre. Following the performance the Minister travelled to Canolfan Arad Goch in the heart of Aberystwyth to talk to the performing companies, international theatre producers and promoters and invited guests. 

During his inspiring speech he emphasised the importance of theatre and performing arts to young audiences and felt strongly about the need to continue to perform in Schools in order to ensure that all children and young people get to experience the arts.

h1

SXTO / SEXTING

2 April 2014

1/4/14

Mae SXTO – ymyrraeth rywiol drwy neges destun – yn ganlyniad prosiect tair blynedd, pan weithiodd yr awdur, cyfarwyddwr ac actorion gyda phobl ifanc i ymchwilio defnydd dinistriol o gyfryngau cymdeithasol. Mae’n stori am bobl gyffredin mewn sefyllfa eithafol. Mae’r cynhyrchiad wedi teithio’n eang ynh Nghymru; mae’n rhan o repertoire y cwmni ar gyfer teithio yn y DG a thramor.

Wrth holi Bethan Gwanas, awdures y sioe am ei phrofiad o gyd weithio gyda cwmni theatr Arad Goch, dywedodd

‘Nath o chwythu ‘mhen i…a g’neud i fi sbio a meddwl am ddrama mewn ffordd hollol wahanol. ‘Sgynai’m byd ond parch at Jeremy am roi ei droed i lawr, Angharad am ei gweledigaeth a’i dychymyg a’i dawn, a’r actorion am ‘neud ffasiwn job dda ohoni!’

Image

SEXTING- sexual harrasment through texting – is the result of a three year research project when the author, performers and director worked with young people to explore the negative and destructive misuse of social media. It’s the story of everyday people in an extreme situation. The production has toured extensively in Wales and remains in the company’s repertoire for touring in the UK and abroad.

The author Bethan Gwanas thoroughly enjoyed working with Arad Goch;

‘It blew my mind….and made me think about drama in a completely different way. I have nothing but respect towards Jeremy for putting his foot down, Angharad for her vision, her imagination and her talent, and the actors for doing such a good job!’

Linc Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BECAD5FF60E91D

Linc Facebook
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610340745719811.1073741839.100002316721443&type=3

h1

Georgia Ruth

2 April 2014

1/4/14

I Ysgol Gymraeg Aberystwyth aeth criw Arad Goch yn gyntaf, ac yno roedd Georgia Ruth yn aros yn eiddgar amdanom ni gyda’i thelyn a’i gitar yn barod i ddiddanu ac addysgu’r disgyblion. Roedd y plant wrth eu boddau yn dysgu am Adar Llatai, sef yr adar arferai gario negeseuon o un person i’r llall – cyn dyddiau Twitter a Facebook!

Image

Our first stop today was Ysgol Gymraeg Aberystwyth, where Georgia Ruth was eagerly awaiting our arrival along with her instruments, ready to entertain an educate the school’s pupils. The children loved learning about ‘Adar Llatai’  (Messenger Birds) through the medium of song, and were more than ready to participate with co-singing and whistling!

Linc i fideos Youtube –
http://www.youtube.com/playlist?list=PLHme4QlMh71eXr8DT8sOS4-1_EM_m1o1V
– Youtube videos link

Linc i luniau Facebook –
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610050595748826.1073741838.100002316721443&type=3
– Facebook pictures link

h1

Delegates!

31 March 2014

Heddiw aeth dau fws i gasglu 20 o ‘delegates’ ymwelwyr o bob cwr o’r byd o faesawyr Birmingham. Trefnwyr gwyliau, rhaglennwyr theatrau ac aelodau o ASSITEJ yw’r mwyafrif, ac mae nhw yma i chwilio am syniadau a gwaith newydd i’w brynnu ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn eu gwledydd nhw. Wrth gyrraedd tref Aberystwyth daeth y glaw trwm i groesawu pawb ond croesi bysedd y bydd hwn yn diflannu erbyn y bore er mwyn inni gychwyn yr Wyl mewn steil! 

Today our Festival delegates arrived at Birmingham airport ready to board the two buses for the last leg of their joyrney to Aberystwyth. The delegates are a mixture of theatre programmers, festival orgainsers and members of ASSITEJ and they are here at Opening Doors to look for new ideas and productions to showcase to young audiences in their own country. As they arrived Aberystyth the rain also arrived ! Cross fingers that it will be gone before the official start of the Festival in the morning!

 

Image

Image 

h1

Armagh Rhymers @ Agor Drysau – Opening Doors

30 March 2014

Yr Armagh Rhymers oedd y cwmni cyntaf i gyrraed Theatr Arad Goch nos Iau, ac aethant ati yn syth i greu bwrlwm!

Dydd Gwener, bu’r cwmni yn cyd weithio gyda phlant Ysgol Cwmpadarn ac Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth mewn gweithdy oedd yn cyfuno dawns, cerddoriaeth a mygydau. Yn dilyn y gweithdy cafodd y plant gyfle i ddangos eu gwaith i weddill yr ysgol mewn gorymdaith o amgylch yr iard.

Dydd Sadwrn, bu’r cwmni yn gorymdeithio ar strydoedd Aberystwyth yn eu gwisgoedd a’u masgiau lliwgar, a nos Sadwrn bu cerddorion y cwmni yn rhoi blas o gerddoriaeth werinol Gogledd Iwerddon mewn tafarndai o amgylch y dref!

Image

The first company to arrive at Theatr Arad Goch on Thursday were the Armagh Rhymers , and they showed no hesitation in creating enthusiasm!

On Friday, the company visited Ysgol Cwmpadarn and Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth and got the pupils involved in a workshop consisting of dance, music and masks! The workshop followed with a parade around the school yard for the children to put their work on show.

On Saturday, the company paraded through the streets of Aberystwyth in their colourful clothing and masks, before introducing spectators to a taste of Traditional Northern Irish music in the local pubs!

—————————————————————————————————————-

Linc i weld gorymdaith Ysgol Cwmpadarn
https://www.youtube.com/watch?v=B7IQeoPoEfg
Link to see the Ysgol Cwmpadarn parade

 

h1

OUTSIDERS!

24 March 2014

OUTSIDERS!

Matthew Jones, cynhyrchydd a chyfarwyddwr OUTSIDERS wedi mwynnhau’r ymarferion dros y penwythnos a’r actor newydd, Gwion Llyr wedi plesio pawb. Ymlaen i’r perfformiad!

Producer and Director Matthew Jones enjoyed the rehearsals for his multi platform production OUTSIDERS which will be performed during OPENING DOORS next week! Can’t wait to see it!

h1

Wythnos i Fynd/ 1 Week to go!

24 March 2014

Wythnos i Fynd/ 1 Week to go!

Rhaglen swyddogol AGOR DRYSAU wedi cyrraedd ac mae Matthew a Heddwen wedi cyffroi!

The official festival programme has arrived and Arad Goch staff are gripped! Can’t wait to hand them out to all our International friends next week!

h1

Eliot Moleba from South Africa Joins the Team!

18 March 2014

 

Image

 

Wrth inni baratoi i groesawu oddeutu 100 o ymwelwyr o bob cwr o’r byd i Gymru mae un person ifanc, Eliot Moleba o Dde Africa eisioes wedi cyrraedd! Mae Eliot yn ymuno a’r tim fel rhan o gynllun ASSITEJ Next Generation, cynllun sy’n annog pobl ifanc sydd a diddordeb yn y celfyddydau i ddatblygu cysylltiadu rhyngwladol er mwyn datblygu eu crefft.

Fel y gwelwch o’r llun  uchod mae Eliot, sy’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr theatr 26 mlywdd oed, eisioes yn mwynhau ei gyfnod Aberystwyth! Bu’n un o’r criw fu’n perfformio yn y noson ‘Response Time’ yn Oriel Nwy nos Sadwrn.

As we prepare to welcome around 100 international visitors to Wales, one very enthusiastic young man from South Africa has already landed in Aberystwyth! Eliot Moleba is a 26 year old theatre maker and director and he’s working as an Intern at Arad Goch as part of our Festival team.

Eliot has been selected through the ASSITEJ Next Generation Project, which helps support young artists to develop their practice, foster international relationships and encourage collaborations.

As you can see from the image above Eliot is already enjoying his time in Aberystwyth, he was one of several young people who took part in Aberystwyth Gas Gallery’s ‘Response Time’ last Saturday.

h1

Y DIWEDDARAF O’R SWYDDFA DOCYNNAU – LATEST UPDATE FROM THE BOX OFFICE! Further shows have now SOLD OUT!

10 February 2014

Mae’r sioeau canlynol yn LLAWN! /The following performances are now SOLD OUT! 

31.3.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 10:00 + 14:00

1.1.14 – ADAR LLATAI, SXTO, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 10:30, IZZY TOOINSKY @ 13:00 + 14:15,                   KISH KUSH @ 13:45

2.4.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 09:30, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 09:30 + 10:45, KISH KUSH @13:30, CWPWRDD DILLAD @10:45 + 13:30, THE ENORMOUS TURNIP @ 13:30

3.4.14 – LUNA @ 09:45, CLANN LIR @ 11am, King HIt @ 11am, ECHOA @ 13:30

4.4.14 – WHERE THE LEAVES BLOW @ 10:45, IZZY TOOINSKY @ 13:45

     Image                                         

 

h1

Y DIWEDDARAF – BOX OFFICE – UPDATE!

27 January 2014

Mae’r perfformiadau isod yn LLAWN DOP! / The following performances are now SOLD OUT!

31.3.14

THE ENORMOUS TURNIP @10:00 (*Tocynnau ar ol / Tickets available for 14:00)

1.4.14

ADAR LLATAI @ 09:30 + 13:45

THE QUIET TREE AND THE CREATURES OF WHISTLEBERRY FOREST @10:30 (*Tocynnau ar ol / Tickets available for 13:45)

SXTO @12:00

2.4.14

THE QUIET TREE AND THE CREATURES OF WHISTLEBERRY FOREST @09:30

THE ENORMOUS TURNIP @ 13:30 (*Tocynnau ar ol/ Tickets available for 09:30)

 

CWPWRDD DILLAD @ 10:45 + 13:30

3.4.14

LUNA @ 09:45 (*12 Tocyn/ 12 Tickets left for 13:45)

 

CLANN LIR @ 11:00

KING HIT @ 11:00

4.4.14

IZZI TOOINSKY AND THE MAN EATING CHICKEN @ 09:10 + 13:45

WHERE THE LEAVES BLOW @ 10:45 (*Tocynnau ar gael/ Tickets available for 13:45)