Posts Tagged ‘Aberystwyth’

h1

Gweinidog yng Ngwyl Agor Drysau / Minister attends Opening Doors

3 April 2014

Diwrnod tri Gwyl Agor Drysau bron ar ben a chafwyd gwledd o berfformiadau o Ffrainc, Iwerddon, Yr Alban, Yr Eidal, Awstralia a Chymru. Ymhlith y gynulleidfa o 22 o wledydd roedd Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn bod John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi ymweld a’r Wyl heddiw.

Cychwynnodd ei ymweliad wrth fynychu perfformiad pwerus iawn o King Hit gan Zeal Theatre Awstralia, un o gwmniau perfformio mwyaf blaenllaw y byd ym maes theatr i bobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Penweddig Aberystwyth. Yn dilyn y perfformiad teithiodd y Gweinidog i Ganolfan Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth ble bu’n annerch y tramorwyr, y cwmniau perfformio a nifer o wahoddedigion.

Yn ystod ei gyflwyniad bu’n pwysleisio pwysigrwydd theatr a chelfyddydau perfformio gan nodi pwysigrwydd parhau i berfformio mewn ysgolion er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru yn cael pob cyfle posibl i brofi’r celfyddydau.

 

Image

Day 3 of Opening Doors is almost complete and today, children, young people our international friends enjoyed performances by companies from France, Ireland, Scotland, Italy, Australia and Wales. Amongst the audience from 22 countries, Cwmni Theatr Arad Goch was extremely pleased that Mr John Griffiths, our Minister for Culture and Sport attended the event in Aberystwyth today.

The first stop was Ysgol Uwchradd Penweddig where he sat amongst the young audience to enjoy a powerful performance of King Hit by Australia’s Zeal Theatre. Following the performance the Minister travelled to Canolfan Arad Goch in the heart of Aberystwyth to talk to the performing companies, international theatre producers and promoters and invited guests. 

During his inspiring speech he emphasised the importance of theatre and performing arts to young audiences and felt strongly about the need to continue to perform in Schools in order to ensure that all children and young people get to experience the arts.

h1

OUTSIDERS!

24 March 2014

OUTSIDERS!

Matthew Jones, cynhyrchydd a chyfarwyddwr OUTSIDERS wedi mwynnhau’r ymarferion dros y penwythnos a’r actor newydd, Gwion Llyr wedi plesio pawb. Ymlaen i’r perfformiad!

Producer and Director Matthew Jones enjoyed the rehearsals for his multi platform production OUTSIDERS which will be performed during OPENING DOORS next week! Can’t wait to see it!

h1

Eliot Moleba from South Africa Joins the Team!

18 March 2014

 

Image

 

Wrth inni baratoi i groesawu oddeutu 100 o ymwelwyr o bob cwr o’r byd i Gymru mae un person ifanc, Eliot Moleba o Dde Africa eisioes wedi cyrraedd! Mae Eliot yn ymuno a’r tim fel rhan o gynllun ASSITEJ Next Generation, cynllun sy’n annog pobl ifanc sydd a diddordeb yn y celfyddydau i ddatblygu cysylltiadu rhyngwladol er mwyn datblygu eu crefft.

Fel y gwelwch o’r llun  uchod mae Eliot, sy’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr theatr 26 mlywdd oed, eisioes yn mwynhau ei gyfnod Aberystwyth! Bu’n un o’r criw fu’n perfformio yn y noson ‘Response Time’ yn Oriel Nwy nos Sadwrn.

As we prepare to welcome around 100 international visitors to Wales, one very enthusiastic young man from South Africa has already landed in Aberystwyth! Eliot Moleba is a 26 year old theatre maker and director and he’s working as an Intern at Arad Goch as part of our Festival team.

Eliot has been selected through the ASSITEJ Next Generation Project, which helps support young artists to develop their practice, foster international relationships and encourage collaborations.

As you can see from the image above Eliot is already enjoying his time in Aberystwyth, he was one of several young people who took part in Aberystwyth Gas Gallery’s ‘Response Time’ last Saturday.

h1

PYTHEFNOS I FYND! / TWO WEEKS TO GO!

18 March 2014

h1

CERDD CROESO / WELCOME POEM: AGOR DRYSAU – OPENING DOORS 2014

27 January 2014

DIsgyblion Ysgol Penrhyn Coch Aberystwyth fu’n cydweithio gyda’r bardd Eurig Salisbury i gynhyrchu Cerdd Croeso i’ch croesawu chi un ag oll i AGOR DRYSAU 2014!

Pupils from Ysgol Penrhyn Coch, Aberystwyth and Poet Eurig Salisbury welcome you all to Opening Doors 2014 with a beautiful poem created by them!

h1

PROMO 2014

23 January 2014

Blas o’r hyn sydd i ddod yn ystod AGOR DRYSAU!

A taste of what’s awaiting you at OPENING DOORS!

Cynhyrchwyd gan/ Produced by: Destina Bartley

h1

Behind the scenes – Agor Drysau Photoshoot 2014!

20 January 2014

Following the previous post here is a short film to show the behind the scenes process of producing the new images for the Agor Drysau – Opening Doors marketing material!

This short ‘behind the scenes’ film was produced by Destina Bartley, a student from Aberystwyth University’s Film and TV department. Destina is one of three students working with us to create films for the Festival website, this is part of their coursework and part of their placement module.

Get the popcorn and enjoy!

h1

Ffilm fer – ‘Photoshoot’ Agor Drysau 2014

20 January 2014

Yn dilyn y ‘post’ diwethaf dyma ichi fideo ‘cefn llwyfan’ yn dangos y broses o gynhyrchu’r delweddau ar gyfer deunydd marchnata Gŵyl Agor Drysau 2014!

Cynhyrchwyd y ffilm gan Destina Bartley, myfyrwriag o Adran Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, mae Destina a dwy fyfyrwraig arall o’r adran yn cydweithio gyda ni i gynhyrchu deunydd digidol i farchnata’r ŵyl eleni, mae’r gwaith yma yn rhan o’i gwaith cwrs.

Mwynhewch!